Algemene voorwaarden Just Be Fit

1. U schrijft in voor een bepaalde trainingsvorm op vast tijdstip en dag of schrijft zich wekelijks in de algemene agenda in. Het lidmaatschap gaat in op datum van inschrijving, en is strikt persoonlijk en geldt voor een periode van een half jaar of een jaar. Na de eerste maand is er een mogelijkheid om jezelf kosteloos uit te schrijven.

2. De deelnemersovereenkomst is op basis van 48 weken. De kosten hiervan worden verspreid over 12 maanden. Deelnemersovereenkomst is aangegaan voor de periode zoals overeengekomen op het inschrijfformulier en wordt na die periode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Deelnemer is na afloop van de eerste contractsperiode gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een opzeggingsperiode van één maand.

3. Lesgelden worden voldaan per maand, via automatische incasso. De eerste maand worden de inschrijfkosten eveneens geïncasseerd via automatische incasso.

4. Just Be Fit heeft het recht de contributie eenzijdig aan te passen. De deelnemer heeft het recht om in verband daarmee de overeenkomst op te zeggen zoals in voorwaarde 1.

5. Persoonsgegevens van deelnemers worden strikt persoonlijk bewaard en alleen gebruikt voor Just Be Fit doeleinden.

6. Uw gegevens worden 5 jaar bewaard. Na die termijn kan door Just Be Fit verlenging worden gevraagd.

7. De contributie voor de overeengekomen termijn wordt geïncasseerd voordat de volgende periode begint (oftewel aan het einde van de maand ervoor). Omdat de deelnemer via automatische incasso betaalt, dient hij/zij te zorgen voor voldoende banksaldo. Als de automatische incasso wordt teruggeboekt buiten de schuld van Just Be Fit, moet de verschuldigde contributie bij een volgend bezoek contant worden voldaan. In dat geval zijn administratiekosten verschuldigd. Het overeengekomen bedrag aan contributie moet ook worden betaald als de deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de accommodatie. De deelnemer is gerechtigd om bij uitzonderlijke situaties het incassobedrag te kunnen storneren tot een terugboekingtermijn van 56 dagen.

8. In geval van ernstige blessures die langer dan een maand duren, wordt het contract tijdelijk stop gezet. (mits dit tijdig aan de administratie wordt doorgegeven.) De tijd die u hierdoor mist wordt dan bij de einddatum van uw contract geteld. Bij zwangerschap wordt vanaf het moment dat men niet meer kan of mag sporten het contract voor hooguit 6 maanden stil gelegd. Bij lichte blessures kan altijd getraind (gerevalideerd) worden in de fitness ruimte.

9. Het sport- en gezondheidscentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, schade, zowel direct of indirect respectievelijk van of aan goederen van de leden. Laat waardevolle spullen daarom thuis of leg ze in een locker!

10. De deelnemer verklaart hierbij de accommodatie uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat kosten van ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het gebruik van de accommodatie risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik van apparatuur kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de deelnemer Just Be Fit vrijwaren voor aansprakelijkheid van derden.

11. Just Be Fit is gesloten op zon- en feestdagen, maandag en dinsdag met carnaval en hanteert een aangepast rooster in de zomerperiode.

12. Zijn er onverhoopt problemen waarin deze voorwaarden niet voorzien, neem dan contact op met Just Be Fit:

  • Gezondheidsstudio Just Be Fit; Raadhuisplein 8; 5864 EH; Meerlo; tel: 06-83009596;
  • www.justbefit.nl; info@justbefit.nl;
  • Kvk nummer 14101488; Btw nummer NL001843154B45; IBAN nummer NL93RABO0140354956; Incassan ID NL84ZZZ141014880001